กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบ 17 ก.ย. -6 ต.ค. 2563 รวม 10 อัตรา,

แชร์เลย

กระทรวงการคลังเปิดรับสมัครสอบ

กระทรวงการคลัง

ลิงค์: https://ehenx.com/11080/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 10
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,ปทุมธานี (อาคารกระทรวงการคลัง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 ก.ย. – 6 ต.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายดือนจากเงินอกงบประมาณ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังมีความประสงค์กระทรวงการคลัง ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จึงประกาศรบสมัครสอบคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 10 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ป.ตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

(1) ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
(2) พร้อมปฏิบัติงาน ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ทั้งกรุงเทพมหานคร และจังหวัดปทุมธานี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านการศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้ระบบได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ทันต่อสภาวการณ์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดสัมฤทธิ์ผลตามที่กำหนด ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและกระทรวงการคลังในภาพรวมบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้ ประสานการทำงานร่วมกับผู้ร่วมงานในส่วนต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการทำงาน และได้ผลสัมฤทธิ์ตามแผนที่วางไว้ ประสานงานผู้เกี่ยวข้องในเรื่องที่ส่งผลต่อการดำเนินงานโดยรวม เพื่อทำความเข้าใจกับกระบวนการในการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

วิชาที่สอบ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

(1) ความรู้เรื่องระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์
(2) ความรู้เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบความปลอดภัยด้านสารสนเทศ
(3) ความรู้เรื่องการจัดการฐานข้อมูล
(4) ความรู้เรื่องการพัฒนาโปรแกรม
(5) ความรู้เรื่องระบบสารสนเทศ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการคลัง :สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัคร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จะรับสมัครทางไปรษณีย์ โดยให้ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดรายละเอียด ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนได้ที่เว็บไซต์กระทรวงการคลัง โดยผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครและส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซอง ถึง ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ช้น 6 อาคารกระทรวงการคลัง อาคารกระทรวงการคลัง ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร10400 ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2563 – 6 ตุลาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงการคลัง

แผนที่ | ประกาศ 1 |