สอบท้องถิ่น ความคืบหน้าสอบเลื่อน

แชร์เลย

สอบท้องถิ่น ความคืบหน้าสอบเลื่อน

ลิงค์: https://ehenx.com/10594/ หรือ
เรื่อง:


สอบท้องถิ่น ความคืบหน้าสอบเลื่อน

ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2563 สำหรับงานจ้างดำเนินการสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2561

แหล่งที่มา