กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-3 ส.ค. 2563

แชร์เลย

กรมปศุสัตว์เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

กรมปศุสัตว์

ลิงค์: https://ehenx.com/10188/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานสัตวบาล
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 10,430-13,800
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี (ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 3 ส.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัคร

ประกาศกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางบัญชีพาณิชยการ เลขานุการ หรือได้รับประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญา หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือต่อจากประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา ซึ่งมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียไบด้ในระดับเดียวกันทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป หรือ
 3. ได้รับประกาสนียับตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป หรือ
 4. ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 5. มีความรู้ความสามารถ ในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมระบบสำนักงานอัตโนมัติ และอินเตอร์เน็ต

พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

 1. จบการศึกษาใม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ หรือ
 2. เป็นผู้มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 1. จัดทำและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น เพื่อให้งานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
 2. รวบรวมรายละเอียดที่การจัดทำงบประมาณเพื่อใช้ประกอบในการทำงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
 3. ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารสำคัญทางการเงินาเพื่อให้เกิดความถูกต้องในการปฏิบัติงาน
 4. ประสานงานในระดับฝายหรือกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานและแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วย
 5. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความชำนาญแก่ผู้ที่สนใจ
 6. ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เ็นประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงาน
 7. ปฏิบัติงานหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

 1. ปฏิบัติงานผู้ช่วย ด้านการฆ่าสัตว์ และการตัดแต่งซากสัตว์
 2. ฏิบัติงานผู้ช่วย ด้านการแปรรูปเนื้อสัตว์
 3. ปฏิัติงานผู้ช่วย ด้านการถ่ายทอดเเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
 4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 1. ความรู้ความสามารถทั่วไป
 2. ความรู้เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี งบประมาณ
 3. การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
 4. ความสามารถในการสื่อสาร

พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์และการตัดแต่งซากสัตว์และการแปรรูปเนื้อสัตว์
 2. ความสามารถในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในการฆ่าสัตว์ การตัดแต่งซากสัตว์และการแปรรูปเนื้อสัตว์
 3. ความสามารถในการปฏิบัติงานผู้ช่วยด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมปศุสัตว์ :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี ตำบลบางกะดี่ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 – 3 สิงหาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมปศุสัตว์

แผนที่ | ประกาศ 1 |