กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 29 ก.ค. -19 ส.ค. 2563 รวม 7 อัตรา,

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมป่าไม้เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ

กรมป่าไม้

ลิงค์: https://ehenx.com/10171/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 9,400-10,340
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,ชลบุรี,นครราชสีมา,นราธิวาส,สงขลา,สุราษฎร์ธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 29 ก.ค. – 19 ส.ค. 2563
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมป่าไม้ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมป่าไม้

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

ด้วยกรมป่าไม้ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหา โดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400-10340 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาก่อสร้าง ทางช่างสำรวจ ทางช่างก่อสร้าง ทางช่างโยธา และ

2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานทางช่างสำรวจ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการสำรวจเพื่อหาระยะระดับมุม ลักษณะและขนาดของภูมิประเทศ การหาค่าพกัดของจุดตำแหน่งต่างๆ การทำบันทึกข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่ได้จากการสำรวจ การทำแผนที่แบบต่างๆ โดยอาศัยข้อมูลจากการสำรวจ การสำรวจและคำนวณราคาที่ดิน ทรัพย์สิน เพื่องานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินป่าไม้ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

1. สำรวจรังวัดคำนวณ ตรวจสอบ จัดทำแผนที่ แผนผัง เพื่อให้ทราบรายละเอียดเป็นไปตามแบบที่กำหนด สามารถนำไปใช้ประโยชบน์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

2. แก้ไขปัญหาเบื้องต้นจากการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของงานที่กำหนดไว้

3. วัดระดับของภูมิประเทศ วางโครงข่ายหมุดหลักฐาน แผนที่ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

4. บันทึกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ที่ได้จากการสำรวจ และรายงานผล เพื่อติดตามความก้าวหน้าของงาน

5. กำนหดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่ได้จากการสำรวจ เพื่อให้ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้อง

2. ด้านการบริการ

1. ให้คำปรึกษาแนะนำทั้งในเชิงทักษะเฉพาะด้านและทักษะทั่วไปแก่บุคลากรทุกสายงาน เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

2. ติดต่อประสานกับหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

1. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งปรกอบด้วย

 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการพลเรือน พ.ศ.2551
 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 • กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานสำรวจที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย

 • คำนวณหาค่าระดับ และการปรับแก้
 • คำนวณหาค่ามุมภายในรูปหลายเหลี่ยม
 • คำนวณหาเนื้อที่จากค่าพกัดฉาก
 • คำนวณหาค่าภาคของทิศ (Az) จากค่าพิกัด 2 จุด
 • คำนวณหาค่าพิกัดเมื่อทราบค่าพิกัดจุดแรกออกและค่าภาคของทิศ (Az)
 • ความหมายของแผนที่ (รูปลอย UTM Zone 47-47)
 • การขึ้นรูปแผนที่ด้วยค่าพิกัดฉาก และขึ้นรูปแผนที่ด้วยค่ามุม Az กับระยะ
 • มาตราส่วนของแผนที่
 • เครื่องมือหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS) ชนิดมือถือ การใช้งานและการกำหนดค่าต่างๆ
 • เครื่องมือหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม ชนิดความละเอียดสูง
 • ภาพถ่ายทางอากาศกับงานสำรวจรังวัดและจัดทำแผนที่
 • อุปกรณ์เคลื่อนที่อื่นๆ ที่ใช้ประโยชน์ในการรังวัดและการจัดทำแผนที่
 • ฐานข้อมูลด้านแผนที่

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมป่าไม้ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ค. – 19 ส.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมป่าไม้

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |