กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 ส.ค. -18 ส.ค. 2563

แชร์เลย

กรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

ลิงค์: https://ehenx.com/10116/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 ส.ค. – 18 ส.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป จึงประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการพาณิชย์

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ป.ตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการพาณิชย์

ด้านต่างประเทศ

ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางการตลาด ทางการค้าระหว่างประเทศ หรือทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ด้านกฎหมาย

ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการพาณิชย์

ด้านต่างประเทศ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำท่าทีไทย และเข้ารว่มการประชุมเจรจาระหว่างประเทศด้านทรัพย์สินทางปัญยา ตลอดทั้งดำเนินกิจกรรมความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา ในกรอบทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี

2. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำข้อมูล และให้ข้อเสนอแนะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาในบริบทต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาของไทย

3. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ หน่วยงานต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ และประเทศคู่ค้าของไทย รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา

4. ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการดำเนินการด้านการคุ้มครอง การส่งเสริมและการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดทั้งการแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของไทยในต่างประเทศ

5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ด้านฎกหมาย

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม กฎหมายว่ด้วยการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กฎหมายว่าด้วยความลับทางการค้า กฎหมายว่าด้วยเครื่องมหายการค้า กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ กฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดีและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. ดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

3. การจดทะเบียนคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาตามความตกลงหรือความร่วมมือระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าเป็ฯภาคี

4. ส่งเสริมการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

5. ดำเนินการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเสริมการใช้สิทธิอย่างเ็นธรรมและสร้างวินัยทางการค้า

6. ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์การบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์

7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้ัรบมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิชาการพาณิชย์

ด้านต่างประเทศ

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

ข้อสอบปรนัย จำนวน 40 ข้อ (รวม 40 คะแนน)

1. เป็นการทดสอบความรู้ทั่วไปกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา และองค์กรที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

2. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ข้อสอบอัตนัย จำนวน 2 ข้อ (รวม 60 คะแนน)

1. ทดสอบการคิด วิเคราะห์ และการจับประเด็นโดยสรุปและแสดงความคิดเห็นโดยการเขียนเ็นภาษาไทย (20 คะแนน)

2. ทดสอบความรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาโดยตอบเป็นภาษาอังกฤษ (20 คะแนน)

3. ทดสอบความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษโดยการปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย (20 คะแนน)

ภาคความเหมาะสมกับตำหน่ง

ด้านกฎหมาย

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

ข้อสอบปรนัย จำนวน 40 ข้อ (รวม 40 คะแนน)

1. เป็นการทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา และองค์กรที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

2. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.240

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ข้อสอบอัตนัย จำนวน 3 ข้อ (รวม 60 คะแนน)

1. ทดสอบความเห็นเกี่ยวกับงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาโดยการเขียนเป็นภาษษไทย (25 คะแนน)

2. ทดสอบการคิด วิเคราะห์ และการจับประเด็นโดยสรุปและแสดงความคิดเห็นโดยการเขียนเป็นภาษาไทย (25 คะแนน)

3. ทดสอบความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษโดยการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย (10 คะแนน)

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 5 ส.ค. – 18 ส.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมทรัพย์สินทางปัญญา

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |